พญ. เตือนตา จันทรัศมี

รังสีวิทยาทั่วไป
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
รังสีวิทยาทั่วไป
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
รังสีวิทยาทั่วไป โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
Loading

Loading Schedule..