พญ. ตวงทรัพย์ ปิณจีเสคิกุล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชปฏิบัติทั่วไป
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นัดหมายแพทย์

พญ. ตวงทรัพย์ ปิณจีเสคิกุล