พญ. ตรีรัตน์ บุญญอัศดร

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์นิวเคลียร์, รังสีวิทยาทั่วไป
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
รังสีวิทยาทั่วไป, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
Nuclear Medicine, Seoul St. Mary s Hospital, Catholic University of Korea, Korea, Republic of

ไม่พบตารางเวลาที่สามารถทำนัดได้ หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่ โทร 1719