พญ. ตรีรัตน์ บุญญอัศดร

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์นิวเคลียร์, รังสีวิทยาทั่วไป
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Doctor of Medicine, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
รังสีวิทยาทั่วไป, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
Nuclear Medicine, Seoul St. Mary s Hospital, Catholic University of Korea, เกาหลีใต้

ไม่พบชั่วโมงออกตรวจที่สามารถทำนัดได้ หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่ โทร 1719