พญ. ตรีรัตน์ บุญญอัศดร

รังสีวิทยาทั่วไป
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
รังสีวิทยาทั่วไป
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
รังสีวิทยาทั่วไป โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
Nuclear Medicine Seoul St. Mary s Hospital, Catholic University of Korea, Korea, Republic of
Loading

Loading Schedule..