ทพ. ตระกล เมฆญารัชชนานนท์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ทันตกรรมประดิษฐ์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ทันตกรรมประดิษฐ์, ทันตแพทยสภา
BBBB
ทันตกรรมประดิษฐ์, American Board of Prosthodontics, United States
BBBB
ทันตกรรมประดิษฐ์, American Board of Prosthodontics, United States
BBBB
Certificate in Maxillofacial Prosthetics, Louisiana State University, United States