พญ. ธิติพร จิรนันทนากร

เวชศาสตร์นิวเคลียร์, รังสีวิทยาทั่วไป
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์นิวเคลียร์, รังสีวิทยาทั่วไป
ภาษา
English, Japanese, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
เวชศาสตร์นิวเคลียร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
รังสีวิทยาทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
Loading

Loading Schedule..