พญ. ฐิตาภรณ์ วรรณประเสริฐ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
กุมารเวชศาสตร์
อนุสาขา
กุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Certificate of Dermoscopy, Skin Cancer College Australasia, ออสเตรเลีย
BBBB
ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น ระดับ 1-4 ( 240 ชั่วโมง), โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), ไทย

นัดหมายแพทย์

พญ. ฐิตาภรณ์ วรรณประเสริฐ