พญ. ฐิตาภรณ์ วรรณประเสริฐ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
กุมารเวชศาสตร์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (กุมารเวชศาสตร์), โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยรังสิต
BBBB
กุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา, สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
BBBB
เวชศาสตร์ครอบครัว, Thai Medical Council, Thailand
BBBB
กุมารเวชศาสตร์, สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี