พญ. ฐิตาภรณ์ วรรณประเสริฐ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
กุมารเวชศาสตร์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (กุมารเวชศาสตร์), โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยรังสิต
BBBB
กุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา, สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
BBBB
เวชศาสตร์ครอบครัว, Thai Medical Council, Thailand
BBBB
กุมารเวชศาสตร์, สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
Loading

Loading Schedule..