พญ. ทิพย์วดี บำเพ็ญบุญ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (บริหารสาธารณสุข), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), University of Delhi, India
BBBB
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, International College of Surgeons (F.I.C.S), United States
BBBB
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ไม่พบตารางเวลาที่สามารถทำนัดได้ หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่ โทร 1719