พญ. ทิพย์วดี บำเพ็ญบุญ

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
Master of Public Health (Public Health Administration) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
BBBB
Bachelor of Medicine and Surgery University of Delhi, India
BBBB
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา International College of Surgeons (F.I.C.S), United States
BBBB
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
Loading

Loading Schedule..