พญ. ทิพย์วดี บำเพ็ญบุญ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Master of Public Health (Public Health Administration), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
BBBB
Bachelor of Medicine and Surgery, University of Delhi, India
BBBB
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, International College of Surgeons (F.I.C.S), United States
BBBB
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
Loading

Loading Schedule..