พญ. ทิพย์วดี บำเพ็ญบุญ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Workshop for Senior Executives, Sasin Graduate Institute of Business Administration, ไทย
BBBB
อบรมหลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง, กระทรวงสาธารณสุข, ไทย

ไม่พบชั่วโมงออกตรวจที่สามารถทำนัดได้ หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่ โทร 1719