นพ. ทิฆัมพร ส่งสกุลรุ่งเรือง

รังสีวิทยาวินิจฉัย
รังสีร่วมรักษาของลำตัว
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
รังสีวิทยาวินิจฉัย
อนุสาขา
รังสีร่วมรักษาของลำตัว
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
รังสีร่วมรักษาของลำตัว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
รังสีวิทยาวินิจฉัย แพทยสภา
BBBB
รังสีร่วมรักษาของลำตัว โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
Loading

Loading Schedule..