นพ. ธัชชัย พิพิธพันธ์พิพิท

ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยสาสตรบัณฑิต (พ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา แพทยสภา
BBBB
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
Loading

Loading Schedule..

นพ. ธัชชัย พิพิธพันธ์พิพิท