พญ. ถิรดา ว่องวานิชวัฒนะ

รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
BBBB
รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา แพทยสภา
Loading

Loading Schedule..

พญ. ถิรดา ว่องวานิชวัฒนะ