พญ. ทิพสุคนธ์ สถาปนศิริ

อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
BBBB
อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม โรงพยาบาลราชวิถี
BBBB
อายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Loading

Loading Schedule..