พญ. ทิพสุคนธ์ สถาปนศิริ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรังสิต
BBBB
อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม, โรงพยาบาลราชวิถี
BBBB
อายุรศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Loading

Loading Schedule..