นพ. ธวัชชัย เพ็ชรน้ำสิน

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Doctor of Medicine, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
เวชศาสตร์ฟื้นฟู, Thai Medical Council
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
อบรมหลักสูตรแพทย์ฝังเข็ม รุ่นที่ 11, กรมแพทย์ทหารบก, ไทย

นัดหมายแพทย์

นพ. ธวัชชัย เพ็ชรน้ำสิน