พญ. ธันยวีร์ นันทเจริญพร

รังสีวิทยาทั่วไป
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
รังสีวิทยาทั่วไป
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
รังสีวิทยาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
Musculoskeletal Imaging โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
Loading

Loading Schedule..