พญ. ธันยวีร์ นันทเจริญพร

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
รังสีวิทยาทั่วไป
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
รังสีวิทยาทั่วไป, Thai Medical Council
BBBB
Musculoskeletal Imaging, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, Thailand
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
การฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางคลินิก ด้านรังสีวินิจฉัยเต้านม, ศูนย์วินิจฉัยมะเร็งเต้านม, ไทย

ไม่พบชั่วโมงออกตรวจที่สามารถทำนัดได้ หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่ โทร 1719