นพ. ฐานิศวร์ ศักดิ์ศิรินุกูล

รังสีวิทยาทั่วไป
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
รังสีวิทยาทั่วไป
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
รังสีวิทยาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Loading

Loading Schedule..