นพ. ฐานิศวร์ ศักดิ์ศิรินุกูล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
รังสีวิทยาทั่วไป
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
รังสีวิทยาทั่วไป, Thai Medical Council
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Head and Neck Ultrasound: The Essental for Clinical Practice, King Chulalongkorn Memorial Hospital, ไทย
BBBB
The International skeletal Society-Regional Outreach Program(ISS-ROP), Ramathibodi Hospital Mahidol University, ไทย
BBBB
Visiting Fellowship in Musculoskeletal Imaging, Massachusetts General Hospital, สหรัฐอเมริกา

ไม่พบชั่วโมงออกตรวจที่สามารถทำนัดได้ หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่ โทร 1719