ทพญ. ธนัชชา วนิชย์ถนอม

ทันตกรรมทั่วไป
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ทันตกรรมทั่วไป
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม
ทันตกรรมรากเทียม (ทันตกรรมประดิษฐ์)
ทันตกรรมรากเทียม (ศัลยกรรม)
การออกแบบและการผลิตฟันปลอมด้วยระบบดิจิตัล
ทันตกรรมบูรณะด้วยระบบดิจิตอล
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
ทันตกรรมทั่วไป ทันตแพทยสภา
Loading

Loading Schedule..

ทพญ. ธนัชชา วนิชย์ถนอม