ทพญ. ธนัชชา วนิชย์ถนอม

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ทันตกรรมทั่วไป
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
ทันตกรรมทั่วไป, ทันตแพทยสภา
สาขาที่สนใจพิเศษ
ทันตกรรมเพื่อความสวยงามทันตกรรมรากเทียม (ทันตกรรมประดิษฐ์)ทันตกรรมรากเทียม (ศัลยกรรม)การออกแบบและการผลิตฟันปลอมด้วยระบบดิจิตัลทันตกรรมบูรณะด้วยระบบดิจิตอล
Loading

Loading Schedule..