ทพญ. ธนัชชา วนิชย์ถนอม

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ทันตกรรมทั่วไป
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
ทันตกรรมทั่วไป, ทันตแพทยสภา
สาขาที่สนใจพิเศษ
ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม
ทันตกรรมรากเทียม (ทันตกรรมประดิษฐ์)
ทันตกรรมรากเทียม (ศัลยกรรม)
การออกแบบและการผลิตฟันปลอมด้วยระบบดิจิตัล
ทันตกรรมบูรณะด้วยระบบดิจิตอล