ทพญ. ธนัชชา วนิชย์ถนอม

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ทันตกรรมทั่วไป
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Doctor of Dental Surgery, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
ทันตกรรมทั่วไป, ทันตแพทยสภา

นัดหมายแพทย์

ทพญ. ธนัชชา วนิชย์ถนอม