ทพญ. ธนัชชา วนิชย์ถนอม

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ทันตกรรมทั่วไป
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Doctor of Dental Surgery, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Art and Science of Minimally Invasive Cosmetic Dentistry, Chulalongkorn University, ไทย
BBBB
Advanced Implantology, University of California, Los Angeles, สหรัฐอเมริกา

นัดหมายแพทย์

ทพญ. ธนัชชา วนิชย์ถนอม