นพ. ธณัฐ วิทยานุลักษณ์

รังสีวิทยาทั่วไป
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
รังสีวิทยาทั่วไป
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยรังสิต
BBBB
รังสีวิทยาทั่วไป โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
Advanced Diagnostic Body Imaging คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิด
Loading

Loading Schedule..