นพ. ธณัฐ วิทยานุลักษณ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
รังสีวิทยาทั่วไป
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรังสิต
BBBB
รังสีวิทยาทั่วไป, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
Advanced Diagnostic Body Imaging, คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิด