นพ. ธณัฐ วิทยานุลักษณ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
รังสีวิทยาทั่วไป
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรังสิต
BBBB
รังสีวิทยาทั่วไป, Thai Medical Council
BBBB
Advanced Diagnostic Body Imaging, คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิด, Thailand

ไม่พบชั่วโมงออกตรวจที่สามารถทำนัดได้ หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่ โทร 1719