นพ. ธนะรัตน์ อิ่มสุวรรณศรี

เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์, โสต ศอ นาสิกวิทยา
ศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์, โสต ศอ นาสิกวิทยา
อนุสาขา
ศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยรังสิต
BBBB
ศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า แพทยสภา
BBBB
เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์ Thai Medical Council, Thailand
BBBB
โสต ศอ นาสิกวิทยา Thai Medical Council, Thailand
Loading

Loading Schedule..

นพ. ธนะรัตน์ อิ่มสุวรรณศรี