นพ. ธนพล หวังรัตนปราณี

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

ศัลยศาสตร์ทางมือและจุลศัลยศาสตร์
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
BBBB
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ แพทยสภา
BBBB
ศัลยศาสตร์ทางมือและจุลยศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
Loading

Loading Schedule..

นพ. ธนพล หวังรัตนปราณี