นพ. ธนกฤต พงพิทักษ์เมธา

ประสาทวิทยา
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ประสาทวิทยา
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ประสาทวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
Stroke Research Fellowship Program J. Phillip Kistler Stroke Research Center, Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School, United States
Loading

Loading Schedule..