นพ. ธำรงโรจน์ เต็มอุดม

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์
อนุสาขา
ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Physician License Number 37253, Minnesota Board of Medical Practice, สหรัฐอเมริกา

นัดหมายแพทย์

นพ. ธำรงโรจน์ เต็มอุดม