นพ. ไทวัจน์ ทัศนาวิวัฒน์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
รังสีวิทยาวินิจฉัย
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
BBBB
รังสีวิทยาวินิจฉัย, แพทยสภา
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
RCRT-AIRP II: Musculoskeletal-Cardiovascular, American Institute for Radiologic Pathology, สหรัฐอเมริกา

ไม่พบชั่วโมงออกตรวจที่สามารถทำนัดได้ หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่ โทร 1719