นพ. ไทวัจน์ ทัศนาวิวัฒน์

รังสีวิทยาวินิจฉัย
ภาพวินิจฉัยชั้นสูง
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
รังสีวิทยาวินิจฉัย
อนุสาขา
ภาพวินิจฉัยชั้นสูง
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
BBBB
ภาพวินิจฉัยชั้นสูง แพทยสภา
BBBB
รังสีวิทยาวินิจฉัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Loading

Loading Schedule..