พญ. ธารินี เสงี่ยมพรพาณิชย์

จักษุวิทยา
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จักษุวิทยา
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

โรคกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
จักษุวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
Clinical Fellow in Corneal Sydney Eye Hospital, Australia
Loading

Loading Schedule..

พญ. ธารินี เสงี่ยมพรพาณิชย์