นพ. ถนัด ไพศาขมาศ

อายุรศาสตร์, เวชศาสตร์ครอบครัว
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์, เวชศาสตร์ครอบครัว
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
เวชศาสตร์ครอบครัว Thai Medical Council, Thailand
BBBB
อายุรศาสตร์ Thai Medical Council, Thailand
BBBB
อายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ New York University, United States
BBBB
อายุรศาสตร์ Bronx-Lebanon Hospital, United States
Loading

Loading Schedule..

นพ. ถนัด ไพศาขมาศ