นพ. เถลิงเกียรติ แจ่มอุลิตรัตน์

เวชศาสตร์ครอบครัว, รังสีวิทยาทั่วไป
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ครอบครัว, รังสีวิทยาทั่วไป
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา
BBBB
รังสีวิทยาทั่วไป โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
Vascular Intervention Radiology โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
Diagnostic Ultrasound โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
Loading

Loading Schedule..