นพ. เถลิงเกียรติ แจ่มอุลิตรัตน์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ครอบครัว, รังสีวิทยาทั่วไป
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
เวชศาสตร์ครอบครัว, แพทยสภา
BBBB
รังสีวิทยาทั่วไป, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
Vascular Intervention Radiology, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
Diagnostic Ultrasound, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
Loading

Loading Schedule..