นพ. ธัชพงศ์ งามอุโฆษ

อายุรศาสตร์
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ
ภาวะหัวใจห้องบนสั่นพริ้ว
การตรวจสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจและการรักษาหัวใจด้วยคลื่นความถี่วิทยุ
ใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ
ยาต้านการแข็งตัวของเลือด
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
อายุรศาสตร์ แพทยสภา
BBBB
ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ American Board of Internal Medicine (Recertification 2011-2021), United States
BBBB
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ American Board of Internal Medicine (Recertification 2009-2019), United States
BBBB
ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ American Board of Internal Medicine (Recertification 2011-2021), United States
BBBB
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ University of Medicine and Dentistry of New Jersey, United States
BBBB
อายุรศาสตร์ University of Medicine and Dentistry of New Jersey, United States
Loading

Loading Schedule..

นพ. ธัชพงศ์ งามอุโฆษ