นพ. สว่างพงษ์ พูลทรัพย์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยขอนแก่น
BBBB
อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, Royal College of Physicians of Thailand
BBBB
อายุรศาสตร์, แพทยสภา
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Workshop in Neurogastroenterology & Motility, Georgia Regents University, สหรัฐอเมริกา

นัดหมายแพทย์

นพ. สว่างพงษ์ พูลทรัพย์