นพ. สุวิทย์ ลิ้มประเสริฐ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
เวชศาสตร์ฟื้นฟู, Thai Medical Council
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
อบรมหลักสูตรการฝังเข็ม, กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, ไทย
BBBB
Rheumatology for the Non-Rheumatologist, สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย, ไทย

ไม่พบชั่วโมงออกตรวจที่สามารถทำนัดได้ หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่ โทร 1719