พญ. สุวิชา จิตติถาวร

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
มะเร็งวิทยานรีเวช
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
อนุสาขา
มะเร็งวิทยานรีเวช
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
BBBB
มะเร็งวิทยานรีเวช มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
BBBB
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

BBBB
ประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ด้านการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช แพทยสภา
Loading

Loading Schedule..

พญ. สุวิชา จิตติถาวร