นพ. สุทธิสัณห์ จันทร์ขจร

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ศัลยศาสตร์ตกแต่ง, แพทยสภา
BBBB
ศัลยศาสตร์, แพทยสภา
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Weary Dunlop Boom Pong Fellowship in Plastic and Maxillofacial Surgery, Royal Australasian College of Surgeons, ออสเตรเลีย
BBBB
International Observational Fellowship Trauma and Plastic Surgery, University of Nevada, สหรัฐอเมริกา

นัดหมายแพทย์

นพ. สุทธิสัณห์ จันทร์ขจร