พญ. สุธิดา สิงหฤกษ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
รังสีวิทยาทั่วไป
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
รังสีวิทยาทั่วไป, แพทยสภา
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
การฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางคลินิก ด้านรังสีวินิจฉัยเต้านม Certificate of Clinical Training Program in Breast Imaging, มูลนิธิถันยรักษ์และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, ไทย

ไม่พบชั่วโมงออกตรวจที่สามารถทำนัดได้ หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่ โทร 1719