นพ. สุเทพ วาณิชย์กุล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
กุมารเวชศาสตร์, เวชศาสตร์ครอบครัว
อนุสาขา
กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
เวชศาสตร์ครอบครัว, Thai Medical Council, Thailand
BBBB
กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ, Thai Medical Council, Thailand
BBBB
กุมารเวชศาสตร์, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
Pediatric Cardiology and Echocardiography, Oregon Health Sciences University, United States
สาขาที่สนใจพิเศษ
กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
Loading

Loading Schedule..