นพ. สุเทพ อุดมแสวงทรัพย์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ครอบครัว, ศัลยศาสตร์
อนุสาขา
การผ่าตัดผ่านกล้องและการส่องกล้อง
ภาษา
English, Thai
การศึกษา

นัดหมายแพทย์

นพ. สุเทพ อุดมแสวงทรัพย์