นพ. สุเทพ อุดมแสวงทรัพย์

เวชศาสตร์ครอบครัว, ศัลยศาสตร์
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ครอบครัว, ศัลยศาสตร์
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา
BBBB
ศัลยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
BBBB
Bariatric Surgery American Society for Bariatric Surgery, United States
BBBB
Flexible Surgical Endoscopy Fellowship Cleveland Clinic, United States
Loading

Loading Schedule..

นพ. สุเทพ อุดมแสวงทรัพย์