นพ. สุเทพ อุดมแสวงทรัพย์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ครอบครัว, ศัลยศาสตร์
อนุสาขา
การผ่าตัดผ่านกล้องและการส่องกล้อง
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Adjustable Gastric Banding System LAP-BAND system workshop, LAP-BAND system workshop, สหรัฐอเมริกา
BBBB
Laparoscopic Colon Workshop, Cine-Med, สหรัฐอเมริกา

นัดหมายแพทย์

นพ. สุเทพ อุดมแสวงทรัพย์