นพ. สุเทพ สัจเทพ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Master of Medicine (Rheumatology), University of Melbourne, Australia
BBBB
Graduate Diploma in Immunology, Monash University, Australia
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล