นพ. สุเทพ สัจเทพ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.), University of Melbourne, ออสเตรเลีย
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), Monash University, ออสเตรเลีย
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

นัดหมายแพทย์

นพ. สุเทพ สัจเทพ