นพ. สุธี อินทรชาติ

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
เวชศาสตร์ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
อนุสาขา
เวชศาสตร์ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
เวชศาสตร์ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล แพทยสภา
BBBB
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
Loading

Loading Schedule..

นพ. สุธี อินทรชาติ