นพ. สุรัตน์ โคมินทร์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
โภชนศาสตร์คลินิก, อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
ภาษา
Chinese, English, Thai
การศึกษา

นัดหมายแพทย์

นพ. สุรัตน์ โคมินทร์