นพ. สุรัตน์ โคมินทร์

อายุรศาสตร์
โภชนศาสตร์คลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
โภชนศาสตร์คลินิก
ภาษา
Chinese, English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
โภชนศาสตร์คลินิก แพทยสภา
BBBB
อายุรศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
Endocrinology University of Tennessee, United States
Loading

Loading Schedule..

นพ. สุรัตน์ โคมินทร์