นพ. สุรราชย์ ธำรงลักษณ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม, Thai Medical Council
BBBB
อายุรศาสตร์, Thai Medical Council

นัดหมายแพทย์

นพ. สุรราชย์ ธำรงลักษณ์