พล.ต.ต.นพ. สุรพล เกษประยูร

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ออร์โธปิดิกส์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขาที่สนใจพิเศษ
เวชศาสตร์การกีฬาการผ่าตัดใส่ข้อเทียม
Loading

Loading Schedule..