พล.ต.ต.นพ. สุรพล เกษประยูร

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
อนุสาขา
เวชศาสตร์การกีฬา, ศัลยศาสตร์ตกแต่งข้อ
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นัดหมายแพทย์

พล.ต.ต.นพ. สุรพล เกษประยูร
Tuesday
02 Mar
Bangkok Hip and Knee Center (ศูนย์ข้อสะโพก และข้อเข่ากรุงเทพ)
Wednesday
03 Mar
Thursday
04 Mar
Friday
05 Mar
Saturday
06 Mar
Sunday
07 Mar
Monday
08 Mar
Tuesday
09 Mar
Bangkok Hip and Knee Center (ศูนย์ข้อสะโพก และข้อเข่ากรุงเทพ)
Wednesday
10 Mar
Thursday
11 Mar
Friday
12 Mar
Saturday
13 Mar
Sunday
14 Mar
Monday
15 Mar
Tuesday
16 Mar
Bangkok Hip and Knee Center (ศูนย์ข้อสะโพก และข้อเข่ากรุงเทพ)
Wednesday
17 Mar
Thursday
18 Mar
Friday
19 Mar
Saturday
20 Mar
Sunday
21 Mar
Monday
22 Mar
Tuesday
23 Mar
Bangkok Hip and Knee Center (ศูนย์ข้อสะโพก และข้อเข่ากรุงเทพ)
Wednesday
24 Mar
Thursday
25 Mar
Friday
26 Mar
Saturday
27 Mar
Sunday
28 Mar
Monday
29 Mar
Tuesday
30 Mar
Bangkok Hip and Knee Center (ศูนย์ข้อสะโพก และข้อเข่ากรุงเทพ)
Wednesday
31 Mar
Thursday
01 Apr
Friday
02 Apr
Saturday
03 Apr
Sunday
04 Apr
Monday
05 Apr
Tuesday
06 Apr
Bangkok Hip and Knee Center (ศูนย์ข้อสะโพก และข้อเข่ากรุงเทพ)
Wednesday
07 Apr
Thursday
08 Apr
Friday
09 Apr
Saturday
10 Apr
Sunday
11 Apr
Monday
12 Apr
Tuesday
13 Apr
Bangkok Hip and Knee Center (ศูนย์ข้อสะโพก และข้อเข่ากรุงเทพ)
Wednesday
14 Apr
Thursday
15 Apr
Friday
16 Apr
Saturday
17 Apr
Sunday
18 Apr
Monday
19 Apr
Tuesday
20 Apr
Bangkok Hip and Knee Center (ศูนย์ข้อสะโพก และข้อเข่ากรุงเทพ)
Wednesday
21 Apr
Thursday
22 Apr
Friday
23 Apr
Saturday
24 Apr
Sunday
25 Apr
Monday
26 Apr
Tuesday
27 Apr
Bangkok Hip and Knee Center (ศูนย์ข้อสะโพก และข้อเข่ากรุงเทพ)
Wednesday
28 Apr
Thursday
29 Apr
Friday
30 Apr
Saturday
01 May
Sunday
02 May
Monday
03 May
Tuesday
04 May
Bangkok Hip and Knee Center (ศูนย์ข้อสะโพก และข้อเข่ากรุงเทพ)
Wednesday
05 May
Thursday
06 May
Friday
07 May
Saturday
08 May
Sunday
09 May
Monday
10 May
Tuesday
11 May
Bangkok Hip and Knee Center (ศูนย์ข้อสะโพก และข้อเข่ากรุงเทพ)
Wednesday
12 May
Thursday
13 May
Friday
14 May
Saturday
15 May
Sunday
16 May
Monday
17 May
Tuesday
18 May
Bangkok Hip and Knee Center (ศูนย์ข้อสะโพก และข้อเข่ากรุงเทพ)
Wednesday
19 May
Thursday
20 May
Friday
21 May
Saturday
22 May
Sunday
23 May
Monday
24 May
Tuesday
25 May
Bangkok Hip and Knee Center (ศูนย์ข้อสะโพก และข้อเข่ากรุงเทพ)
Wednesday
26 May
Thursday
27 May
Friday
28 May
Saturday
29 May
Sunday
30 May
Monday
31 May
Tuesday
01 Jun
Bangkok Hip and Knee Center (ศูนย์ข้อสะโพก และข้อเข่ากรุงเทพ)
Wednesday
02 Jun
Thursday
03 Jun
Friday
04 Jun
Saturday
05 Jun
Sunday
06 Jun
Monday
07 Jun
Tuesday
08 Jun
Bangkok Hip and Knee Center (ศูนย์ข้อสะโพก และข้อเข่ากรุงเทพ)
Wednesday
09 Jun
Thursday
10 Jun
Friday
11 Jun
Saturday
12 Jun
Sunday
13 Jun
Monday
14 Jun
Tuesday
15 Jun
Bangkok Hip and Knee Center (ศูนย์ข้อสะโพก และข้อเข่ากรุงเทพ)
Wednesday
16 Jun
Thursday
17 Jun
Friday
18 Jun
Saturday
19 Jun
Sunday
20 Jun
Monday
21 Jun
Tuesday
22 Jun
Bangkok Hip and Knee Center (ศูนย์ข้อสะโพก และข้อเข่ากรุงเทพ)
Wednesday
23 Jun
Thursday
24 Jun
Friday
25 Jun
Saturday
26 Jun
Sunday
27 Jun
Monday
28 Jun
Tuesday
29 Jun
Bangkok Hip and Knee Center (ศูนย์ข้อสะโพก และข้อเข่ากรุงเทพ)
Wednesday
30 Jun
Thursday
01 Jul
Friday
02 Jul
Saturday
03 Jul
Sunday
04 Jul
Monday
05 Jul
Tuesday
06 Jul
Bangkok Hip and Knee Center (ศูนย์ข้อสะโพก และข้อเข่ากรุงเทพ)
Wednesday
07 Jul
Thursday
08 Jul
Friday
09 Jul
Saturday
10 Jul
Sunday
11 Jul
Monday
12 Jul
Tuesday
13 Jul
Bangkok Hip and Knee Center (ศูนย์ข้อสะโพก และข้อเข่ากรุงเทพ)
Wednesday
14 Jul
Thursday
15 Jul
Friday
16 Jul
Saturday
17 Jul
Sunday
18 Jul
Monday
19 Jul
Tuesday
20 Jul
Bangkok Hip and Knee Center (ศูนย์ข้อสะโพก และข้อเข่ากรุงเทพ)
Wednesday
21 Jul
Thursday
22 Jul
Friday
23 Jul
Saturday
24 Jul
Sunday
25 Jul
Monday
26 Jul
Tuesday
27 Jul
Bangkok Hip and Knee Center (ศูนย์ข้อสะโพก และข้อเข่ากรุงเทพ)
Wednesday
28 Jul
Thursday
29 Jul
Friday
30 Jul
Saturday
31 Jul
Sunday
01 Aug
Monday
02 Aug
Tuesday
03 Aug
Bangkok Hip and Knee Center (ศูนย์ข้อสะโพก และข้อเข่ากรุงเทพ)
Wednesday
04 Aug
Thursday
05 Aug
Friday
06 Aug
Saturday
07 Aug
Sunday
08 Aug
Monday
09 Aug
Tuesday
10 Aug
Bangkok Hip and Knee Center (ศูนย์ข้อสะโพก และข้อเข่ากรุงเทพ)
Wednesday
11 Aug
Thursday
12 Aug
Friday
13 Aug
Saturday
14 Aug
Sunday
15 Aug
Monday
16 Aug
Tuesday
17 Aug
Bangkok Hip and Knee Center (ศูนย์ข้อสะโพก และข้อเข่ากรุงเทพ)
Wednesday
18 Aug
Thursday
19 Aug
Friday
20 Aug
Saturday
21 Aug
Sunday
22 Aug
Monday
23 Aug
Tuesday
24 Aug
Bangkok Hip and Knee Center (ศูนย์ข้อสะโพก และข้อเข่ากรุงเทพ)
Wednesday
25 Aug
Thursday
26 Aug
Friday
27 Aug
Saturday
28 Aug
Sunday
29 Aug
Monday
30 Aug
Tuesday
31 Aug
Bangkok Hip and Knee Center (ศูนย์ข้อสะโพก และข้อเข่ากรุงเทพ)
Wednesday
01 Sep
Thursday
02 Sep
Friday
03 Sep
Saturday
04 Sep
Sunday
05 Sep
Monday
06 Sep
Tuesday
07 Sep
Bangkok Hip and Knee Center (ศูนย์ข้อสะโพก และข้อเข่ากรุงเทพ)
Wednesday
08 Sep
Thursday
09 Sep
Friday
10 Sep
Saturday
11 Sep
Sunday
12 Sep
Monday
13 Sep
Tuesday
14 Sep
Bangkok Hip and Knee Center (ศูนย์ข้อสะโพก และข้อเข่ากรุงเทพ)
Wednesday
15 Sep
Thursday
16 Sep
Friday
17 Sep
Saturday
18 Sep
Sunday
19 Sep
Monday
20 Sep
Tuesday
21 Sep
Bangkok Hip and Knee Center (ศูนย์ข้อสะโพก และข้อเข่ากรุงเทพ)
Wednesday
22 Sep
Thursday
23 Sep
Friday
24 Sep
Saturday
25 Sep
Sunday
26 Sep
Monday
27 Sep
Tuesday
28 Sep
Bangkok Hip and Knee Center (ศูนย์ข้อสะโพก และข้อเข่ากรุงเทพ)
Wednesday
29 Sep
Thursday
30 Sep
Friday
01 Oct
Saturday
02 Oct
Sunday
03 Oct
Monday
04 Oct
Tuesday
05 Oct
Bangkok Hip and Knee Center (ศูนย์ข้อสะโพก และข้อเข่ากรุงเทพ)
Wednesday
06 Oct
Thursday
07 Oct
Friday
08 Oct
Saturday
09 Oct
Sunday
10 Oct
Monday
11 Oct
Tuesday
12 Oct
Bangkok Hip and Knee Center (ศูนย์ข้อสะโพก และข้อเข่ากรุงเทพ)
Wednesday
13 Oct
Thursday
14 Oct
Friday
15 Oct
Saturday
16 Oct
Sunday
17 Oct
Monday
18 Oct
Tuesday
19 Oct
Bangkok Hip and Knee Center (ศูนย์ข้อสะโพก และข้อเข่ากรุงเทพ)
Wednesday
20 Oct
Thursday
21 Oct
Friday
22 Oct
Saturday
23 Oct
Sunday
24 Oct
Monday
25 Oct
Tuesday
26 Oct
Bangkok Hip and Knee Center (ศูนย์ข้อสะโพก และข้อเข่ากรุงเทพ)
Wednesday
27 Oct
Thursday
28 Oct
Friday
29 Oct
Saturday
30 Oct
Sunday
31 Oct
Monday
01 Nov
Tuesday
02 Nov
Bangkok Hip and Knee Center (ศูนย์ข้อสะโพก และข้อเข่ากรุงเทพ)
Wednesday
03 Nov
Thursday
04 Nov
Friday
05 Nov
Saturday
06 Nov
Sunday
07 Nov
Monday
08 Nov
Tuesday
09 Nov
Bangkok Hip and Knee Center (ศูนย์ข้อสะโพก และข้อเข่ากรุงเทพ)
Wednesday
10 Nov
Thursday
11 Nov
Friday
12 Nov
Saturday
13 Nov
Sunday
14 Nov
Monday
15 Nov
Tuesday
16 Nov
Bangkok Hip and Knee Center (ศูนย์ข้อสะโพก และข้อเข่ากรุงเทพ)
Wednesday
17 Nov
Thursday
18 Nov
Friday
19 Nov
Saturday
20 Nov
Sunday
21 Nov
Monday
22 Nov
Tuesday
23 Nov
Bangkok Hip and Knee Center (ศูนย์ข้อสะโพก และข้อเข่ากรุงเทพ)
Wednesday
24 Nov
Thursday
25 Nov
Friday
26 Nov
Saturday
27 Nov
Sunday
28 Nov
Monday
29 Nov
Tuesday
30 Nov
Bangkok Hip and Knee Center (ศูนย์ข้อสะโพก และข้อเข่ากรุงเทพ)
Wednesday
01 Dec
Thursday
02 Dec
Friday
03 Dec
Saturday
04 Dec
Sunday
05 Dec
Monday
06 Dec
Tuesday
07 Dec
Bangkok Hip and Knee Center (ศูนย์ข้อสะโพก และข้อเข่ากรุงเทพ)
Wednesday
08 Dec
Thursday
09 Dec
Friday
10 Dec
Saturday
11 Dec
Sunday
12 Dec
Monday
13 Dec
Tuesday
14 Dec
Bangkok Hip and Knee Center (ศูนย์ข้อสะโพก และข้อเข่ากรุงเทพ)
Wednesday
15 Dec
Thursday
16 Dec
Friday
17 Dec
Saturday
18 Dec
Sunday
19 Dec
Monday
20 Dec
Tuesday
21 Dec
Bangkok Hip and Knee Center (ศูนย์ข้อสะโพก และข้อเข่ากรุงเทพ)
Wednesday
22 Dec
Thursday
23 Dec
Friday
24 Dec
Saturday
25 Dec
Sunday
26 Dec
Monday
27 Dec
Tuesday
28 Dec
Bangkok Hip and Knee Center (ศูนย์ข้อสะโพก และข้อเข่ากรุงเทพ)
Wednesday
29 Dec
Thursday
30 Dec