พล.ต.ต.นพ. สุรพล เกษประยูร

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ออร์โธปิดิกส์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขาที่สนใจพิเศษ
เวชศาสตร์การกีฬา
การผ่าตัดใส่ข้อเทียม

นัดหมายแพทย์

พล.ต.ต.นพ. สุรพล เกษประยูร