นพ. สุรจิต สุนทรธรรม

อายุรศาสตร์, เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์, เวชศาสตร์ครอบครัว, เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
เวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์, เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์, เวชศาสตร์ครอบครัว, เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
อนุสาขา
เวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
Master of Business Administration Program มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
เวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา แพทยสภา
BBBB
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน Thai Medical Council, Thailand
BBBB
เวชศาสตร์ครอบครัว Thai Medical Council, Thailand
BBBB
เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์ Thai Medical Council, Thailand
BBBB
อายุรศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
Medical Toxicology Medical College of Pennsylvania, United States
Loading

Loading Schedule..

นพ. สุรจิต สุนทรธรรม