นพ. สุรจิต สุนทรธรรม

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน, เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์, เวชศาสตร์ครอบครัว, อายุรศาสตร์
อนุสาขา
เวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา

นัดหมายแพทย์

นพ. สุรจิต สุนทรธรรม