นพ. สุรจิต สุนทรธรรม

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน, เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์, เวชศาสตร์ครอบครัว, อายุรศาสตร์
อนุสาขา
เวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Master of Business Administration Program, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
เวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา, แพทยสภา
BBBB
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน, Thai Medical Council, Thailand
BBBB
เวชศาสตร์ครอบครัว, Thai Medical Council, Thailand
BBBB
เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์, Thai Medical Council, Thailand
BBBB
อายุรศาสตร์, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
Medical Toxicology, Medical College of Pennsylvania, United States
Loading

Loading Schedule..