นพ. สุรเดช หงส์อิง

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
กุมารเวชศาสตร์โรคเลือด, โลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก, กุมารเวชศาสตร์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
โลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก, แพทยสภา
BBBB
กุมารเวชศาสตร์โรคเลือด, แพทยสภา
BBBB
กุมารเวชศาสตร์, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
โลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก, Saint Jude Children's Research Hospital, United States
BBBB
กุมารเวชศาสตร์, University of Illinois at Chicago Medical Center, United States
สาขาที่สนใจพิเศษ
ปลูกถ่ายไขกระดูกและมะเร็ง
Loading

Loading Schedule..