นพ. สุรชาติ ช่วยชบ

อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
BBBB
อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ แพทยสภา
BBBB
อายุรศาสตร์ แพทยสภา
BBBB
อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
BBBB
อายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Loading

Loading Schedule..

นพ. สุรชาติ ช่วยชบ