นพ. สุรชาติ ช่วยชบ

อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
BBBB
อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ แพทยสภา
BBBB
อายุรศาสตร์ แพทยสภา
BBBB
อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
BBBB
อายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Loading

Loading Schedule..