นพ. สุรชัย รุ่งธนาภิรมย์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
อายุรศาสตร์, Thai Medical Council
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Strategic Planning, ไทย
BBBB
JCI Overview for N-2 and N-3, ไทย
BBBB
Quality Team Role, ไทย

นัดหมายแพทย์

นพ. สุรชัย รุ่งธนาภิรมย์