นพ. สุรชัย รุ่งธนาภิรมย์

อายุรศาสตร์
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
อายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Loading

Loading Schedule..

นพ. สุรชัย รุ่งธนาภิรมย์