นพ. สุระ บุญรัตน์

อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
BBBB
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ แพทยสภา
BBBB
อายุรศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
อนุสาขาสรีระไฟฟ้าหัวใจ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
BBBB
คลื่นไฟฟ้าหัวใจ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
BBBB
Cardiology โรงพยาบาลตำรวจ
Loading

Loading Schedule..