นพ. ศุภวัชร งามสิริสุข

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
รังสีวิทยาวินิจฉัย
อนุสาขา
ภาพถ่ายกล้ามเนื้อและกระดูก
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
BBBB
รังสีวิทยาวินิจฉัย, แำพทยสภา
BBBB
ภาพถ่ายกล้ามเนื้อและกระดูก, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, Thailand

ไม่พบชั่วโมงออกตรวจที่สามารถทำนัดได้ หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่ โทร 1719