นพ. ศุภวัชร งามสิริสุข

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
รังสีวิทยาวินิจฉัย
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
BBBB
รังสีวิทยาวินิจฉัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
BBBB
ภาพถ่ายกล้ามเนื้อและกระดูก, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สาขาที่สนใจพิเศษ
ภาพถ่ายกล้ามเนื้อและกระดูก
Loading

Loading Schedule..