พญ. สุพร ตรีพงษ์กรุณา

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
กุมารเวชศาสตร์
อนุสาขา
กุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและโรคตับ
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
กุมารเวชศาสตร์โรคทางเดินอาหารและโรคตับ, Thai Medical Council, Thailand
BBBB
กุมารเวชศาสตร์, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
interhospital conference ครั้งที่1, ชมรมโรคทางเดินอาหารและตับในเด็ก, ไทย
BBBB
interhospital conference ครั้งที่1, ชมรมโรคทางเดินอาหารและตับในเด็ก, ไทย
BBBB
Fellow in Gastroenterology and Clinical Nutrition, Royal Children's Hospital, University of Melbourne, ออสเตรเลีย