พญ. สุพร สร้อยวัฒนา

เวชศาสตร์ครอบครัว, สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ครอบครัว, สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
อนุสาขา
เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ Thai Medical Council, Thailand
BBBB
เวชศาสตร์ครอบครัว Thai Medical Council, Thailand
BBBB
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา Thai Medical Council, Thailand
Loading

Loading Schedule..