นพ. สุพล เจริญจิตต์กุล

ประสาทวิทยา
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ประสาทวิทยา
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) Fatima College of Medicine, Philippines
BBBB
เวชศาสตร์ครอบครัว Thai Medical Council, Thailand
BBBB
ประสาทวิทยา สถาบันประสาทวิทยา
BBBB
Neurology University College London, United Kingdom
Loading

Loading Schedule..

นพ. สุพล เจริญจิตต์กุล