นพ. สุพล เจริญจิตต์กุล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ประสาทวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), Fatima College of Medicine, Philippines
BBBB
เวชศาสตร์ครอบครัว, Thai Medical Council, Thailand
BBBB
ประสาทวิทยา, สถาบันประสาทวิทยา
BBBB
Neurology, University College London, United Kingdom
Loading

Loading Schedule..