พญ. สุภัทรพร เทพมงคล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์นิวเคลียร์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
เวชศาสตร์นิวเคลียร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Loading

Loading Schedule..