พญ. สุภัทรพร เทพมงคล

เวชศาสตร์นิวเคลียร์
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์นิวเคลียร์
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
เวชศาสตร์นิวเคลียร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Loading

Loading Schedule..