พญ. ศุภลัคน์ กาญจนอุทัย

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อนุสาขา
กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ, แพทยสภา
BBBB
กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ, Advocate Christ Medical Center, United States
BBBB
กุมารเวชศาสตร์, The University of Illinois at Chicago, United States
BBBB
Pediatric Cardiac Electrophysiology, Advocate Christ Medical Center, United States
สาขาที่สนใจพิเศษ
กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจการตรวจสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจและการรักษาหัวใจด้วยคลื่นความถี่วิทยุในเด็ก
Loading

Loading Schedule..