พญ. ศุภลัคน์ กาญจนอุทัย

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชปฏิบัติทั่วไป
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา

นัดหมายแพทย์

พญ. ศุภลัคน์ กาญจนอุทัย