พญ. สุภัค กาญจนาภรณ์

เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

ฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
เวชศาสตร์ฟื้นฟู จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Loading

Loading Schedule..