นพ. สุมิตร ธนประกอบ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
โสต ศอ นาสิกวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
Chinese, English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยขอนแก่น
BBBB
โสต ศอ นาสิกวิทยา, Thai Medical Council
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Certified Medical Review Officer, Medical Review Officer Certification Council (MROCC), สหรัฐอเมริกา

นัดหมายแพทย์

นพ. สุมิตร ธนประกอบ