นพ. สุมิตร ธนประกอบ

เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์ป้องกันคลินิก, โสต ศอ นาสิกวิทยา
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์ป้องกันคลินิก, โสต ศอ นาสิกวิทยา
ภาษา
Chinese, English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
BBBB
เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์ป้องกันคลินิก แพทยสภา
BBBB
โสต ศอ นาสิกวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี

การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

BBBB
Certified Medical Review Officer Medical Review Officer Certification Council (MROCC), สหรัฐอเมริกา
Loading

Loading Schedule..

นพ. สุมิตร ธนประกอบ